18:27 ICT Thứ năm, 18/12/2014
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: alias in file /includes/blocks/global.album.php on line 18

Trang nhất » DANH MỤC » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013 - 2014

Thứ bảy - 14/09/2013 09:31
KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013 - 2014

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT

        TRƯỜNG MẦM NON MIMOSA

   

Số: ...... /KH-MN   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

   

Đà Lạt, ngày 12  tháng 09 năm 2013.

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GVMN

NĂM HỌC 2013 – 2014

-        Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

-        Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành chương tình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

-       Căn cứ theo tình hình thực tế, Trường mầm non Mimosaxây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viênnăm học 2013 - 2014cụ  thể  như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Về đội ngũ CB-GV-CNV:

1. Số lượng:

-        Năm học 2013 - 2014 Trường mầm non Mimosa có 17 CB-GV-CNV

-        Trong đó:  Quản lý:        01

 Giáo viên:     08

 Nhân viên:    08

2. Trình độ chuyên môn:

-        Đại học: 02 (Quản lý: 01; Giáo viên: 01)

-        Cao đẳng: 07

3. Tổ chuyên môn:

-        Tổ Chồi – Lá

-        Tổ Mầm - Nhà trẻ.

-        Tổ nuôi dưỡng

II. Thực trạng:

1. Thuận lợi:

-        Được sự quan tâm của cấp chính quyền Địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, dưới sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục đào tạo.

-        Trường Mầm non Mimosa tập trung một điểm trường, Là năm thứ 03 trường thành lập, đội ngũ đạt trình độ trên chuẩn 100% .

2. Khó khăn:

-        Là trường có nhiều giáo viên trẻ, mới ra trường nên việc sáng tạo, nhạy bén còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp vời phụ huynh và công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Trường mầm non Mimosa cố gắng phát huy các mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu kém trong những năm qua,  đồng thời tìm ra các giải pháp  triển khai tốt công tác bồi dưỡng chu kỳ thường xuyên.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

I. Mục đích:

-        Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, yêu cầu nhiệm vụ năm học của sở, phòng trường, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

-        Giúp cán bộ giáo viên phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường.

II. Đối tượng bồi dưỡng

-        Hiệu trưởng, giáo viên đang giảng dạy tại Trường mầm non Mimosa.

III. Nội dung, Thời lượng bồi dưỡng:

 1.Khối kiến thức bắt buộc:

-        Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học mầm non được áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục mầm non.

-        Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục cấp học mầm non theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.

 2. Khối kiến thức tự chọn:  60 tiết/năm học/giáo viên.

          Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.

-        Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục ( 90 tiết )

-        Nâng cao năng lực hiểu biết và XD môi trường giáo dục của giáo viên ( 45 tiết )

-        Nâng cao năng lực hướng dẫn và tư vấn giáo dục của giáo viên ( 75 tiết ) 

-        Nâng cao năng lực phát hiện và cá biệt hóa với trẻ đặc biệt chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí của giáo viên ( 30 tiết )

-        Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên ( 30 tiết )

-        Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên ( 135 tiết )

-        Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên ( 75 tiết )

-        Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên ( 30 tiết )

-        Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ( 30 tiết )

-        Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên ( 60 tiết )

-        Phát triển năng lực hoạt động hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên ( 30 tiết )

-        Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ( 30 tiết )

IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên.

-                Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

-        Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng dạy học ( Hình thức này được bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn do Sở, Phòng, Trường tổ chức ).

-        Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (qua mạng Internet, qua tài liệu).

-        Bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy, qua sinh hoạt cụm chuyên môn, tổ chuyên môn, qua thảo giảng, dự giờ đồng nghiệp, qua tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giảng dạy, qua viết sáng kiến kinh nghiệm, qua dự thi các cấp…

V.  Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

-        Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

-        Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

-         Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

-         Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

-         Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

-         Điểm trung bình kết quả BDTX được tính theo công thức sau: ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3. ( ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành ).

3. Xếp loại kết quả BDTX

Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

-        Loại Trung bình nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

-        Loại Khá nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

-        Loại Giỏi nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

-        Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

-        Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

-        Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả các nội dung BDTX của giáo viên.

-        Phòng giáo dục & Đào tạo Đà Lạt xem xét cấp giấy chứng nhận kết  quả BDTX  cho giáo viên.

VI.Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

-        Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT  Đà Lạt phê duyệt.

-        Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

-        Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

-        Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, tổng hợp, báo cáo hàng tháng và cuối năm trình lãnh đạo phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.

  2. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn:

-        Kiểm tra giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự nghiên cứu và giảng dạy

-        Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ

-        Hàng tháng tổ trưởng báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đối với tổ mình với ban giám hiệu.

-        Tham gia đánh giá, xếp loại công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

3. Trách nhiệm của công đoàn:

-        Phối hợp với nhà trường tổ chức vận động đoàn viên tham gia học tập tốt bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của nhà trường.

4.  Trách nhiệm của giáo viên:

-        Tích cực tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực quản lý tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

-        Xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lên ban giám hiệu trường phê duyệt.

-        Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Kế hoạch học tập; bài thu hoạch; tư liệu, sản phẩm làm minh chứng việc học tập; sổ học tập riêng thể hiện được các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, nội dung bồi dưỡng 3.

-        Báo cáo tổ, BGH nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Tiến độ thực hiện.

Tháng

Nội dung cần bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

Điều chỉnh

Tháng 8/2013

&

9/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như:

- Nghị quyết của Đảng: Nghị quyết trung ương 7 khóa XI.

- Tình hình công tác dân vận trong thời kỳ mới;

- Tăng cường công tác ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý bảo vệ Tài nguyên – Môi trường - Biển đảo Việt Nam.

- Một số vấn đề về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị.

- Kết luận 60/KL-TW – Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược biển năm 2020.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

* Bồi dưỡng thường xuyên với 7 nội dung theo Cụm.( từ ngày 14,15,16 tháng 08/2013)

- GV gửi kế hoạch bồi dưỡng thường của cá nhân cho BGH duyệt qua.

- Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX của trường và của giáo viên.

- Trình kế hoạch của trường về phòng duyệt

- Triển khai đến các tổ, giáo viên cùng thực hiện

- Nắm vững kiến thức từng nội dung, ghi chép và tích cực tìm hiểu thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Năm vững kiến thức bài học, học tập nghiêm túc, ghi nhớ và ghi chép đầy đủ.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập trung

 

 

 

 

 

Tháng 10/2013

&

12/2013

 

 

+ Công tác phổ cập GDMN  cho trẻ em 5 tuổi

+ Công tác chuyên môn

+ Các văn bản chỉ đạo của bậc học mầm non    

+ Khảo thí và kiểm định chất lượng

+Các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin, pháp luật, thi đua khen thưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Tập trung

 

 

Tháng 01/2012

 

 

 

Cá nhân tự học, làm các bài tập, làm bài kiểm tra theo nội dung 3 mà từng cá nhân tự đăng ký

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của từng cá nhân GV.

 

 

5

 

Tự học

 

Tháng 02/2013

Cá nhân tự học, làm các bài tập, làm bài kiểm tra theo nội dung 3 mà từng cá nhân tự đăng ký

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của từng cá nhân GV.

 

 

 

 

   2

 

 

 

Tự học

 

Tháng 03/2013

Cá nhân tự học, làm các bài tập, làm bài kiểm tra theo nội dung 3 mà từng cá nhân tự đăng ký

 

 

Tự học

 

Tháng 04/2013

 

 

 

Tổ chức học tập và cho cá nhân tự học, làm các bài tập, làm bài kiểm tra theo nội dung 3 mà từng cá nhân tự đăng ký

 

Nắm vững kiến thức của từng môđun cũng như kinh nghiệm trong quá trình học tập của mình để áp dụng vào giảng dạy và công tác

 

 

 

 

 

Tự học

 

Tháng 5/2013

Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về kết quả BDTX, báo cáo về Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Tổng hợp kết quả đề nghị phòng cấp giấy chứng nhận

 

5

 

Tập trung

 

 

       Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học: 2013- 2014 của Trường Mầm non Mimosa trình lên lãnh đạo phòng  xem xét và phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:

-          Lãnh đạo PGD (để b/c);   

-          Tất cả các giáo viên;                                   

-          Lưu văn phòng.

                                                                                  

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tác giả bài viết: Ngọc bích

Nguồn tin: mimosa.dayhoc.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường MIMOSA

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt Trường mầm non MIMOSA đóng trên địa bàn phường 2 thành phố Đà Lạt, đối diện với cổng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, trường thành lập năm 2010 với khuôn viên rộng đẹp và trang thiết bị hiện đại phù hợp với hoạt...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về trường mầm non MIMOSA?

Là một trường có khuôn viên rộng, đẹp, thoáng mát

Phòng học và trò chơi rất phụ hợp với bé

Có đội ngũ kinh nghiệm và giàu tình cảm

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hoạt động các Bé

Ảnh đẹp của bé 2011
90 photos | 16448 view
Hình ảnh của các bé
27 photos | 14769 view

+ Xem tất cả